عملیات Redback یک عملیات مهم بین مالیزی و استرالیا هست برای مبارزه با جرایم دریایی و جلوگیری از به خطر افتادن زندگی مردم آسیب پذیر در دریا.

عملیات Redback شامل گشت دریایی توسط گارد ساحلی مالیزی در مالاکا استریت(Malacca Strait) و همکاری نزدیک با جوامع محلی برای تقویت و اصلاح قابلیت ها برای تشخیص، بازداشت و برهم زدن کار خطرناک سفر غیر قانونی دریایی میباشد. جراییم دریایی یک تهدید مداوم و مشکل جهانی میباشد.

استرالیا و مالیزی باهم یکجا کار میکنند تا فعالیت های این مجرمین را بصورت روز افزون مشکل بسازد.

زندگی تان را به خطر نیاندازید برای یک

سفر غیر قانونی توسط قایق

سفر توسط قایق خطرناک است. زندگی تان را با یک سفر غیر قانونی توسط قایق به خطر نیاندازید.

قاچاقبران انسان دروغ میگویند. آنها مجرمینی هستند که از مردمان آسیب پذیر سوء استفاده میکنند و از اعضای فامیل شان اخاذی میکنند. آنها هرچیز میگویند تا پول شما را بگیرد و در جریان سفر درخواست پول بیشتر میکنند.

قایق ها غیر قابل کشتیرانی هستند و سفر خطرناک است. شما هیچ وقت به مقصد نمیرسید.

قاچاقبران انسان و فعالیت های غیر قانونی را راپورت بدهید

به مقامات مسئول

برای حفاظت جامعه تان کمک کنید. فعالیت های غیرقانونی دریایی یا نزدیک شدن گروپ قاچاقبران انسان را به مقامات مسئول راپورت بدهید یا به شماره

019-2611833 یا 999 زنگ بزنید.

همه تماسها و هویت بطور محرمانه میماند.